Regulamin Katalogu Sklep.militariaanhol.pl

PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania z katalogu znajdującego się pod adresem internetowym http://sklep.militariaanhol.pl.

2. Katalog sklep.militariaanhol.pl to elektroniczna wersja proponowanej oferty.

3. Wydawcą katalogu sklep.militariaanhol.pl jest Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś (adres firmy: ul. Poznańska 22 z siedzibą przy ul. Rzeźnicka 1, 66-440 Skwierzyna), NIP 596-120-46-40.

4. Katalog sklep.militariaanhol.pl zawiera prezentację dostępnej w magazynach lub pod zamówienie oferty w/w firmy Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś.

5. Informacje o produktach podane w Katalogu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego poprzez kontakt indywidualny kanałami kontaktowymi określonymi na stronie katalogu.

6. Sprzedaż odbywa się za pomocą kontaktu nawiązanego kanałami kontaktowymi dostępnymi i prezentowanymi na stronach katalogu internetowego sklep.militariaanhol.pl pod adresem http://sklep.militariaanhol.pl, jak również pod adresem pomocniczym :http://militariaanhol.pl, a także telefonicznie poprzez numery telefonów podane na stronie internetowej katalogu internetowego sklep.militariaanhol.pl.

7. Katalog sklep.militariaanhol.pl jest publikowany nieodpłatnie.

8. Wszelkie transakcje zawarte poprzez kontakt nawiązany kanałami kontaktowymi prezentowanymi w w/w katalogu są transakcjami zawieranymi indywidualnie z uzgodnieniem dostępności, ceny i kosztów dostawy.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 2

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) (dalej: Ustawa o prawach konsumenta), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta, będącego konsumentem przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu Ustawy o ochronie praw konsumentów.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś ul. Rzeźnicka 1, 66–440 Skwierzyna lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@militariaanhol.pl. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wg poniższego wzoru:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś ul. Rzeźnicka 1, 66–440 Skwierzyna, , adres e-mail: sklep@militariaanhol.pl.
Ja/My*) niniejszym informuj ę/informujemy*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy ___________________________
Data zawarcia umowy/odbioru _____________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________
Adres konsumenta(-ów) __________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

5. W razie odstąpienia Klient będący konsumentem obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia do zwrotu towaru. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś zwróci Klientowi, będącemu konsumentem kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia Klientowi, będącemu konsumentem towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli Klient, będący konsumentem wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś dokonuje zwrotu płatności tylko na rachunek bankowy.

8. W razie odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem może ponosić odpowiedzialność za pogorszenie stanu rzeczy.

9. W razie odstąpienia od umowy towar należy zwrócić na adres: Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś, ul. Rzeźnicka 1, 66–440 Skwierzyna.

10. Koszt odesłania towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy pokrywany jest przez Klienta będącego konsumentem i nie podlega on zwrotowi, mając na uwadze to, że towar może zostać odesłany w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty.

11. W przypadku niezgodnego z przepisami Ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, koszt odesłania towaru do Klienta ponosi Klient.

RĘKOJMIA, REKLAMACJE
§ 3

1. Ratownictwo Drogowe Anhol zobowiązane jest dostarczać towar nie posiadający wad lub o niepełnej funkcjonalności o czym klient jest informowany poprzez opis produktu w w/w katalogu lub/i kontakcie indywidualnym przed zawarciem transakcji.

2. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś, ul. Rzeźnicka 1, 66–440 Skwierzyna.

3. Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W innych przypadkach Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, zostaną zaoferowane do wyboru inne, dostępne towary lub zostanie zwrócona cena wraz z kosztami przesyłki.

8. Sprzedawane towary nie są objęte gwarancją.

9. Literatura i instrukcje są kopiami oryginałów oprawionymi w twardą okładkę. Wszelkie katalogi i książki nie podlegają zwrotowi.

10. W przypadku gdy nabywca dokonujący zakupu nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Ratownictwo Drogowe Anhol Agnieszka Kuś z tytułu rękojmi jest wyłączona.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie internetowym tj. od dnia 01.08. 2018 r.